Slovmag, a.s. Lubeník
Slovmag, a.s. Lubeník
Rozšírenie výrobného portfólia

Rok 2013 je pre našu spoločnosť významný výstavbou dvoch nových investičných celkov. Oba v tomto období finalizujú funkčné a prevádzkové skúšky a pripravujú spustenie do skúšobnej prevádzky.
Slovmag, a.s. Lubeník

Prvou investičnou akciou je rozsiahla rekonštrukcia linky na výrobu magnéziovo-uhlíkových stavív, realizáciou ktorej sa doterajšia výroba stavív viazaných syntetickou živicou rozšírila o stavivá viazané Carboresom. Carboresová väzba predstavuje environmentálne priaznivejšiu alternatívu smolnej väzby. Táto investícia bola reakciou na súčasné trendové požiadavky trhu so žiaruvzdornými materiálmi, kde sa hlavný dôraz kladie na zvyšovanie úžitkových vlastností výrobkov a tým na zvyšovanie ich trvanlivosti v službe. Súčasťou investičnej akcie bola výstavba novej temperovacej pece, pri ktorej sa uplatnili najmodernejšie technické a technologické trendy. Zvýšené nároky na manipuláciu s výrobkami sa vyriešili nákupom dvoch automatizovaných manipulátorov.
Slovmag, a.s. Lubeník
Slovmag, a.s. Lubeník
Slovmag, a.s. Lubeník

Výstavba briketačnej linky je druhou významnou investičnou akciou roku 2013. Briketácia umožňuje spracovanie a tým lepšie zhodnotenie vedľajších jemnozrnných, doteraz nevyužívaných produktov, vznikajúcich pri spracovaní magnezitovej suroviny. Okrem priebežne vznikajúcich produktov sa vďaka novej technológii pozornosť upriami aj na spracovanie materiálu uskladneného na haldách, čím sa prispeje k zníženiu starých environmentálnych záťaží. Skusovenie jemnozrnných materiálov briketáciou dáva možnosť ich následného spracovania výpalom na slinutú magnéziu alebo je možné surové brikety priamo predávať výrobcom ocele, kde budú použité pri úprave troskového režimu (tzv. troskotvorné prísady – pre obchodné označenie týchto našich výrobkov sa používa FLUXMAG). Takáto aplikácia priaznivo prispieva k zníženiu opotrebenia žiaruvzdorných materiálov.


Slovmag, a.s. Lubeník

Rozšírenie kapacity výroby spolu s rozšírením ponúkaných sortimentov či už magnéziovo-uhlíkových stavív alebo briketovaných výrobkov dáva našej spoločnosti možnosť zvýšenia vlastnej konkurencieschopnosti a zabezpečenia dlhodobo udržateľného postavenia na trhu žiaruvzdorných materiálov.SLOVMAG, a.s. Lubeník, 2013